Genderproject Meetjesland

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Genderproject Meetjesland wil de participatiegraad van werkloze vrouwen (inclusief leefloners) uit het Meetjesland verhogen.

Aangezien vorige genderneutrale arbeidsmarktgerichte acties niet geleid hebben tot een hogere participatiegraad van deze doelgroep, is het nodig om eerst een intensieve, kwalitatieve analyse uit te voeren. Op basis van die informatie kan het beleid op een doordachte manier vrouwvriendelijke structuren opzetten en beleidsaanpassingen doorvoeren om participatiedrempels weg te werken.

Het eerste projectluik bestaat uit een grootscheeps onderzoek om inzicht te verwerven in de vrouwen hun verwachtingen en doelstellingen op vlak van werk, vorming, vaardigheden en opleiding. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het thema ‘ICT’.

Het tweede luik van het project omvat het opstellen en uitvoeren van individuele, persoonsgerichte strategieën. Daarbij wordt rekening gehouden met de aspiraties die de vrouwen in het analytische luik uitten. Slechts een deel van de doelgroep werd bij dit luik betrokken. Bovendien is deze actie begrensd door de mogelijkheden om het reguliere aanbod op korte termijn bij te sturen.

Op basis van de onderzoeksresultaten uit luik één en de bevindingen uit luik twee, zullen concrete oplossingsstrategieën uitgewerkt en, waar mogelijk, geïmplementeerd worden. Deze werkwijze zal op middellange termijn een duurzaam gendersensitief arbeidsmarktaanbod mogelijk maken.

Werkwijze:

  • Grootscheeps onderzoek, in samenwerking met HIVA, onder alle Meetjeslandse niet-werkende werkzoekende vrouwen en vrouwelijke leefloners.
  • Op basis van deze analyse werd een deel van de doelgroep bereikt via een individuele persoonsgerichte strategie.

Product(en):

Omschrijving uitvoerders:

Vzw Werkwijzer (tijdens het genderproject vzw Doppersatelier) werkt reeds meer dan 25 jaar aan het wegwerken van belemmeringen, die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Om een groot draagvlak te realiseren, werden in de projectstuurgroep ook de vakbonden, het opbouwwerk, het Centrum Basiseducatie Meetjesland en het Meetjeslands Vormingscentrum opgenomen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

vzw Werkwijzer – Genderproject Meetjesland