Gidsenproject ‘Meer vrouwen in de sociale economie’

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Gidsenproject ‘Meer vrouwen in de sociale economie’ wil het aandeel vrouwen in de sociale werkplaats van De Sleutel vergroten en hun doorstroom stimuleren. In samenwerking met verschillende sectoren werkt het gidsenproject aan de socio-economische reïntegratie van vrouwen die uit de hulpverlening komen.

Om dit te bereiken, streeft dit project de volgende doelstellingen na:

  1. testen of de drempelverlagende methodiek van het gidsen inzetbaar is om meer vrouwen toe te leiden;
  2. inventariseren van de drempels die vrouwen ervaren;
  3. reactiveren van de kwaliteiten die ze bezitten;
  4. verbeteren van de omstandigheden waaronder en waardoor vrouwen kunnen werken;
  5. afstemmen van vraag en aanbod om de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen;
  6. sensibiliseren van potentiële werkgevers, de doelgroep en de intermediairs.

Werkwijze:

Het gidsenproject wordt gedragen door een aantal vrouwelijke ervaringsdeskundigen. Die gidsen hebben als taak (voormalig) verslaafde vrouwen of vrouwen die samenleven met een verslaafde partner, die werkloos zijn en geen uitweg meer zien, te activeren.

Zij zoeken hen thuis op en gaan samen met hen op zoek naar hun verborgen kwaliteiten, trachten deze te reactiveren en het zelfrespect van de vrouwen terug op te krikken. Ze laten hen nadenken over wat ze verlangen en wat ze van hun toekomst verwachten.

Op deze manier wil dit project de vrouwen in de oriëntatiemodule van de sociale werkplaats brengen. Via observaties en tests probeert men inzicht te krijgen in de belemmeringen en mogelijkheden van de vrouw in kwestie. Op basis daarvan wordt, in overleg met alle betrokken partijen, een gemotiveerd advies uitgesproken inzake werk en andere levensgebieden. Dit kan een doorstroming zijn naar tewerkstelling in één van de werkplaatsen, maar ook naar klinische programma’s.

Product(en):

  • Rapport ‘Gidsenproject. Meer vrouwen in de sociale economie’
    met o.a. theorie en instrumenten (profielschets gids, logboek gids, evaluatie-instrument,...)

Dit rapport kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

De sociale werkplaats De Sleutel (Gent), een vzw actief in de sociale economie, is indiener van het project.

Samen met de centra voor hulpverlening en preventie maakt de sociale werkplaats deel uit van De Sleutel, een instelling die hulpverlening en preventie aanbiedt aan mensen met een verslavingsprobleem (illegale middelen, alcohol, medicatie). Omdat patiënten na de uitstroom uit de hulpverlening moeilijk aan werk geraken, heeft De Sleutel die opgericht. Tewerkstelling en opleiding zien zij, naast attitudetraining, een concrete daginvulling en een inkomen, als essentiële factoren voor een zekere stabiliteit en goede reïntegratie in de maatschappij. Op die manier wordt het risico op herval ingeperkt.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.