Vrouwelijk ingenieur

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Onze arbeidsmarkt kampt met een nijpend tekort aan ingenieurs. Bovendien zijn vooral vrouwen ondervertegenwoordigd in dat beroep.

Het project Vrouwelijk Ingenieur wil meer technisch opgeleide vrouwen in technische beroepen krijgen en houden. De focus ligt op de instroom in de studie, de doorstroom naar en de verankering in het beroep. Ook wil dit project ervoor zorgen dat technisch opgeleide vrouwen gemakkelijker naar topfuncties kunnen opklimmen.

Werkwijze:

In fase 1 heeft Vrouwelijk Ingenieur relevante literatuur rond het thema in kaart gebracht. Vervolgens werden er focusgesprekken en individuele interviews met scholieren, ingenieursstudenten en ingenieurs georganiseerd, om de belangrijkste motieven en belemmerende factoren uit het literatuuronderzoek af te toetsen.

Aan de hand van het verzameld materiaal ontwikkelde dit project een surveyvragenlijst voor beroepsactieve ingenieurs. Met de survey werd nagegaan of de geclusterde oorzaken voor uitstroom, die uit de focusgesprekken en interviews kwamen, ook bevestigd werden door een breder ingenieurspubliek. De resultaten van dat onderzoek vormden de basis voor de ontwikkeling van de verschillende producten hieronder.

Product(en):

Videoportretten van ingenieurs

Uit focusgesprekken bleek dat zesdejaars uit wiskundige en wetenschappelijke richtingen een erg beperkt beeld hebben van wat een ingenieur is of doet. Velen weten niet dat een ingenieur zoveel meer kan dan bruggen bouwen.

Door een onvolledig of foutief beeld van een ingenieur laat men een ingenieursstudie vaak links liggen. Om die onjuiste beeldvorming tegen te gaan, maakten we 8 videofragmenten van ingenieurs in het werkveld. Het zijn zeer diverse portretten, zowel qua beroep als qua hobby’s en interesses.

Ga naar de videoportretten van...

An: voorstelling - waarom? - werk/gezin - leuk/minder leuk - mannenwereld
Birgit: voorstelling - waarom ingenieur? - Foster and partners
Dirk: voorstelling - waarom? - werkdag - buitenland
Heidi: voorstelling - werkdag - toekomst - leuk / minder leuk - mannenwereld
Karen: voorstelling - wat is een ingenieur? - mannenwereld?
Koen: voorstelling - werk/gezin - werkdag - leuk / minder leuk - mannenwereld
Marijn: voorstelling - wat is een ingenieur? - waarom ingenieur?
Peter: voorstelling - waarom ingenieur? - thuiswerken

Overzicht videoportretten

Self-assessmentinstrumenten

Tevredenheidsgraadmeter voor ingenieurs

De tevredenheidsgraadmeter is een soort bewustwordingsinstrument, met vragen die kritische zelfreflectie uitlokken. Deze vragen focussen op vier kwadranten: intrinsieke competenties, individuele waarden en normen, culturele en organisatorische factoren en factoren uit de directe leefomgeving.

Als resultaat krijg je een overzicht van de competenties waaraan je nog kan werken en de nodige tips om hiermee aan de slag te gaan.

Ga naar de tevredenheidsgraadmeter.

Profielbepaling voor scholieren

Dit instrument toetst de mate waarin iemands competenties matchen met het profiel van een ingenieursstudent. Er wordt nagegaan of de leerling beschikt over de belangrijke ingenieurscompetenties die uit ons onderzoek naar voor kwamen.

Achteraf kunnen de leerlingen hun resultaat afdrukken. Deze feedback bevat ook een verwijzing naar studieadvies en het CLB, voor meer informatie of voor de bespreking van de resultaten.

Ga naar de profielbepaling.

‘Train-the-trainer’-pakketten

Ons onderzoek onderscheidde een 16-tal competenties, die voor en door (vrouwelijke) ingenieurs belangrijk worden geacht. Rond een aantal van deze competenties organiseerden we 3 vormingsreeksen en 6 individuele coachingstrajecten voor vrouwelijke ingenieurs.

Van die vormingsreeksen en coachingstrajecten ontwikkelden we een ‘train-the-trainer’-pakket.

Ga naar...

Train-the-trainer-pakket: Authenticiteit   
Train-the-
trainer-pakket: Efficiënt netwerken - Vrij communiceren
  
Train-the-trainer-pakket: Individuele coaching

Onderzoeksresultaten

Focusgesprekken instroom
Focusgesprekken uitstroom en doorstroom
Resultaten survey

Promofilmpje

Cigars

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website kan niet meer geraadpleegd worden.