Vrouwelijk spontaan

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Vrouwelijk spontaan staat voor ‘Sensibilisering rond persoonlijke ontwikkeling als antwoord voor vrouwen’. Het project vertrok vanuit de vaststelling dat vrouwen op de arbeidsmarkt nog te vaak een ongelijkwaardige positie bekleden ten opzichte van mannen. Vrouwen ervaren vooral een ongelijke toegang tot functies in sectoren waar veel laaggeschoolden tewerkgesteld zijn.

Dit probleem vormde het vertrekpunt van Vrouwelijk spontaan. Gelijke kansen creëren voor mannen en vrouwen in laaggekwalificeerde functies was het hoofddoel van dit project. Dit met het oog op jobverruiming en horizontale en verticale doorstroming.

Vrouwelijk spontaan voorziet voor vrouwen een cursus ‘persoonlijke ontwikkeling’. Die cursus brengt hen sociale en communicatieve vaardigheden bij, die handig zijn om zich op de arbeidsmarkt te profileren, in een werksituatie te functioneren en naar een andere functie door te stromen.

Vermits vrouwen in laaggekwalificeerde, uitvoerende functies weinig tot geen kansen krijgen om aan dit soort opleidingen deel te nemen, vonden we het noodzakelijk om de bedrijfswereld te sensibiliseren en te informeren over het belang ervan. Ook een sensibilisatieactie naar de vrouwen zelf, om hen te overtuigen van het nut van opleidingen en de invloed ervan op hun loopbaan, was relevant. De meesten onder hen hadden immers nog nooit een soortgelijke opleiding gevolgd.

Opleidingen en aangepast opleidingsmateriaal voor deze doelgroep waren quasi onbestaande. Omdat Vrouwelijk spontaan graag zou hebben dat opleidingen toegankelijk worden voor alle soorten werknemers, maakte het de projectresultaten tijdens een slotevent bekend, ter bewustmaking van het grote publiek. Diverse rapporten en het ‘train the trainer’- pakket werden voor verdere verspreiding ter beschikking gesteld.

Werkwijze:

Een vooronderzoek was noodzakelijk om het opleidingspakket, de sensibilisatieacties en de methodiek te kunnen afstemmen op de doelgroep. Vrouwelijk spontaan inventariseerde het bestaande opleidingsaanbod, wisselde expertise uit met partners en organiseerde drie focusgroepen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten, werd een doelgericht communicatieplan uitgetekend.

Tijdens een startevent werd het project aan het grote publiek voorgesteld. Ook werden er sensibilisatieacties georganiseerd voor de twee belangrijkste doelgroepen: de bedrijfswereld en vrouwen in laaggekwalificeerde, uitvoerende functies.

De opleiding  ‘persoonlijke ontwikkeling’ werd reeds gegeven aan achtenvijftig vrouwen. Het effect ervan werd voor, tijdens en na de opleiding onderzocht. Dit onderzoek resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Effect van een opleiding persoonlijke ontwikkeling’.

Aan het einde van het project stelden we de resultaten voor aan het grote publiek, tijdens het slotevent ‘Weerbare medewerkers, gemotiveerd personeel?’. Bovendien verschenen er nog talrijke publicaties over Vrouwelijk spontaan in tijdschriften, streekkranten en ledenbladen van partners. Omdat we ook andere bedrijven de kans wilden geven om de opleiding aan hun werknemers aan te bieden, stelden we ook een ‘train-the-trainer’-pakket ter beschikking.

Product(en):

Al de producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Katholieke Hogeschool Kempen (projectcoördinatie)

Centrum Basiseducatie Zuiderkempen (partner)
Impuls (partner)
KHK-Departement HWBK (partner)
KHK-Departement Sociaal Werk (partner)
K.U. Leuven-Centrum voor Gelijke Kansenbeleid (partner)
Vormingplus Kempen (partner)

Link naar een website met informatie over het product/project:

KHK - Vrouwelijk spontaan