Competentiespiegel

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

De Competentiespiegel wil kennis, vaardigheden en attitudes, die in non-formele contexten verworven zijn, (h)erkennen en richt zich specifiek tot laaggeschoolde vrouwen met een beperkte beroepservaring. Betere screening en efficiëntere doorverwijzing naar arbeidsmarktgerichte trajecten wordt beoogd, met duurzame tewerkstelling als uiteindelijk doel.

Met de Competentiespiegel maak je individuele competenties zichtbaar door ze te benoemen, te beschrijven en te vertalen in arbeidsmarktgerichte competenties.

Werkwijze:

Tijdens de eerste fase, een actieonderzoek, trachtte men aan de hand van bevragingen zicht te krijgen op de leefwereld van de doelgroep en de consequenties die daaruit voortvloeien. Bovendien wil de Competentiespiegel de verworven competenties die typerend zijn voor hun leefwereld en de persoonlijke én maatschappelijke waarde die daaraan wordt gehecht in kaart brengen.

De resultaten van het actieonderzoek vormden de leidraad voor het ontwikkelen van het Spiegelportfoliotraject. Die methode wil, door competenties te benoemen, het zelfbeeld van werkzoekenden opkrikken, hun geloof in hun impact op de arbeidsmarkt vergroten en op die manier hun kans op een job in het reguliere circuit verhogen.

De benoemde competenties worden vervolgens omgezet in waarden die bruikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Aan de hand daarvan wordt een individueel portfolio samengesteld. Dat gebeurt via een (vernieuwde) assessmentcentermethode, aangepast aan de specifieke doelgroep:

  • ontwikkelen van aangepaste rollenspelen
  • gedragsgericht interview en een gericht diepte-interview
  • vastleggen van gedragsindicatoren en ontwikkelen van een competentiematrix
  • uitwerken van een gestandaardiseerde rapportage van de beoordeelde competenties

Het verfijnde portfolio kan fungeren als begeleidingsinstrument tijdens  het hele traject, van toeleiding over opleiding en vorming tot begeleiding van de doelgroep. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de doelgroep voor arbeidsmarktgerichte acties gevoelig verhoogd.

Omschrijving uitvoerders:

Vokans vzw werd opgericht in de schoot van het ACV en ACW en heeft als missie de tewerkstellingskansen van kwetsbare werkzoekenden en werkenden te versterken door middel van het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

Link naar een website met informatie over het product/project:

www.competentiespiegel.be
www.vokans.be