KOBE – Kinderopvang en Bedrijven

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Op basis van een stereotiep rolpatroon wordt vaak beslist dat de vrouw haar arbeidssituatie moet
aanpassen om zorgtaken op zich te kunnen nemen. De Kempense regio wordt gekenmerkt door een hoge
vrouwelijke werkloosheid (zowel bij laag- als hooggeschoolden). Bovendien zijn in de Kempen vooral de secundaire sector (industrie, vervoer, bouwnijverheid, textiel) en quartaire sector (welzijn en gezondheid, buurt- en clubhuiswerk, gezinszorg, onderwijs) vertegenwoordigd. Die sectoren worden gekenmerkt door ploegendienst.

KOBE is een genderdoorbrekend en innovatief project dat gericht is op werkgevers, werknemers en werkzoekenden. De rode draad van het project is een samenwerkingsverband met bedrijven, vakbonden, bedrijfsgerelateerde organisaties en bestaande kinderopvanginitiatieven.

Aangezien de nood aan kinderopvang in de pilootregio groot is, startte KOBE een kinderopvangproject op.
Dat project richt zich op werknemers in een ploegensysteem en werknemers die via uitzendarbeid
of door het volgen van een opleiding hun kansen op de arbeidsmarkt wensen te vergroten.

Werkwijze:

KOBE heeft een portaalsite opgericht, waarop informatie over de verschillende vormen van kinderopvang te vinden is. Op die manier staat dit project geïnteresseerden bij in hun zoektocht naar kinderopvang.

Naast een informatieve website, wordt dit project geruggesteund door een sensibiliseringscampagne,
die onderstreept dat kinderopvang geen vrouwenprobleem is, maar het hele gezin aanbelangt.
Voorts wil de campagne het taboe rond flexibele kinderopvang doorbreken en aanstippen dat die geen
slecht ouderschap impliceert.

Omschrijving uitvoerders:

Vzw KIKO is de regionale koepelorganisatie voor kinderopvang in het arrondissement Turnhout.
KIKO streeft naar meer en betere kinderopvang, met het oog op het verhogen van de (in)directe
tewerkstelling en het welbevinden van ouders en kinderen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van het project kan niet meer geraadpleegd worden.