Co-efficiënt – de kracht van een sterke m/v balans

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Co-efficiënt legt zich toe op alle aspecten van het bedrijfsleven die verband houden met de M/V-thematiek. Onderdelen als werktijdregeling, verlofregeling en afstemming van beroeps- op gezinsleven vallen daaronder. Vele bedrijven zijn bereid om hun arbeidsorganisatie onder de  loep te nemen en waar nodig (kleine) aanpassingen te doen, maar het ontbreekt hen aan knowhow.

Tijdens het voorjaar van 2005 ging Co-efficiënt op zoek naar de noodzakelijke randvoorwaarden die vervuld moeten zijn opdat vrouwen carrièrekansen kunnen grijpen. Het project schenkt ook aandacht aan de doorstroming van vrouwen naar hogere functies.

Uit het vooronderzoek 'Hoe vrouwelijke bedienden in KMO’s in Oost-Vlaanderen de doorstroommogelijkheden ervaren' bleek dat onderstaande factoren in bedrijven een invloed hebben op de loopbaanwensen en -mogelijkheden van vrouwen: het rollenpatroon, netwerking, mentoring en de arbeidsorganisatie.

Het project stond ook stil bij verschillende aspecten die een invloed uitoefenen op de aan- of afwezigheid van vrouwelijk talent in hogere functies.

Werkwijze:

1. Begeleidingstraject HR-verantwoordelijken van kmo’s via een lerend netwerk

Uit dit vooronderzoek ontwikkelde zich het nieuwe Lerend Netwerk Co-efficiënt, dat 15 kmo's omvatte. Dat netwerk spitste zich toe op een genderbewust personeelsbeleid en wil bedrijven stimuleren om op alle niveaus voor een goede mix van mannen en vrouwen te zorgen. Van november 2005 tot september 2006 werd maandelijks rond genderbewuste HR-thema’s gewerkt.

Al snel werd duidelijk dat het niet enkel ging om het streven naar een beter m/v-evenwicht bij aanwerving en doorstroming. Afgelopen jaren heeft de vrijetijdsbesteding aan belang gewonnen. Bedrijven die aandacht hebben voor het evenwicht werk-privé, zullen er beter in slagen hun personeel te motiveren en worden aanzien als aantrekkelijke werkgever.

2. m/v-Charter, de kracht van een sterke m/v balans

In de loop van dit begeleidingstraject zag het m/v-Charter, de kracht van een sterke m/v-balans het levenslicht. De acht bedrijven die het m/v-Charter ondertekenden, bekrachtigden hun streven naar een genderbewust personeelsbeleid.

3. Coachingstraject werknemers 'Hoe je carrièrekansen in 10 sessies verhogen?'

Bovendien organiseerde Co-efficiënt voor werknemers en (startende) leidinggevenden het coachingstraject 'Hoe je carrièrekansen in 10 sessies verhogen?'. Dat traject werkte aan de bewustwording van persoonlijke talenten en vaardigheden en bedrijfs- en managementvaardigheden, opdat de ondernemende vrouwen en mannen die effectiever kunnen inzetten bij de uitbouw van hun carrière.

Product(en):

Omschrijving uitvoerders:

De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is een onafhankelijke en sectoroverschrijdende bedrijvenorganisatie, die functioneert voor en door bedrijven die lid zijn. Ze vormt een centraal aanspreekpunt en wil de sociaal-economische ontwikkeling en het ondernemerschap in de provincie bevorderen door het verdedigen van maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.