Dicht de genderloonkloof

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Dit project wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen helpen te dichten.

Via de website www.vrouwenloonwijzer.be worden bezoekers gesensibiliseerd rond dit thema en krijgen ze bruikbare hulpmiddelen en ondersteunende informatie aangeboden.

Op die manier wil 'Dicht de genderloonkloof' zowel intern als extern mensen helpen te werken en actie te ondernemen rond de loonkloofproblematiek.

Werkwijze:

Op een berg loonenquêtes (tot hiertoe zo'n 22 000) werd samen met het Hoger Instituut Voor de Arbeid (KULeuven) onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek wordt nu gebruikt voor sensibilisering, ondersteuning en beleidsbeïnvloeding. Dit zowel intern (binnen de vakbond) als extern (naar het brede publiek, andere organisaties en de politiek).

Via de website krijgen de bezoekers een aantal hulpmiddelen aangeboden, die ze online kunnen gebruiken. Je kan je salaris vergelijken met dat van anderen (salarischecker), eenvoudig controleren wat een extra opleiding of een verandering van functie zal doen met je loon (loopbaanchecker) en bekijken wat de tijdsbesteding is van mensen die een bepaald beroep uitoefenen (tijdschecker).

Ten slotte biedt onze projectwebsite ook heel wat informatie, hulpmiddelen en links aan. De bezoeker krijgt er een overzicht van acties die op dat gebied worden ondernomen.

Product(en):

Omschrijving uitvoerders:

Partnerschap tussen ACV en HIVA.

Link naar een website met informatie over het product/project:

www.vrouwenloonwijzer.be