Jobs in vrouwenhanden

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Met Jobs in vrouwenhanden (JIV) zocht RESOC Mechelen voor en met werkzoekende jongeren naar alternatieven voor hun oorspronkelijke jobdoelwit. De focus lag op allochtone meisjes die in het secundair onderwijs een administratieve richting volgden en werkzoekend waren.

Bij het zoeken naar alternatieven werd ook gekeken naar de elders verworven competenties van de verschillende vrouwen. Als hulpmiddel hiervoor ontwikkelden we, in samenwerking met een aantal partners, een methodiek van competentiegebaseerde job(her)oriëntering die gendersensitief en sectoroverschrijdend is.

Werkwijze:

De methodiek voor competentiegebaseerde heroriëntering en begeleiding, die JIV ontwikkeld en toegepast heeft, stelde werkzoekenden en hun trajectbegeleiders in staat hun persoonlijke competenties te herkennen en te benoemen. Bovendien leerden ze die diepere drijfveren te gebruiken als argument bij sollicitaties.

De methodiek die JIV hiertoe ontwikkeld heeft, bestaat uit zes componenten:

- Holle Bolle Reis
- competentie-cv
- competentiematrix
- stappenplan
- bedrijfsbezoeken
- sollicitatietraining.

Tijdens dit project was het de bedoeling dat de cursisten hun persoonsgebonden competenties en de competenties, die ze hebben opgedaan tijdens hun onderwijstraject, werk en stages, inventariseren. Ook werd hen gevraagd de evolutie die men heeft doorgemaakt in het verleden te schetsen en hun verwachtingen en engagementen naar de toekomst te uiten.
Tot slot stelde de werkzoekende mee zijn opleidingsplan op, waardoor zijn toekomstperspectieven verbreed werden.

Product(en):

Projectboek competentiegerichte job(her)oriëntering
Zowel de methodiek als de resultaten van de testcases (de concrete heroriënteringen, opleidings- en tewerkstellingscijfers, ervaringen, vaststellingen, problemen, succesfactoren, randvoorwaarden, …) staan beschreven in een praktisch hanteerbare projectmap.

Holle Bolle Reis
Het gedrag en de reacties van de deelnemers werd geobserveerd.

Begeleidingsmateriaal:
- Godinnen: algemene voorstelling
- Godinnen: hoe was je als kind?
- Godinnen: op school
- Godinnen: aan het werk
- Hal van leren
- Hal der herinnering

Competentiematrix
Deze matrix is een vragenlijst, waarin voor deze doelgroep 70 alternatieve jobs uitgetekend staan in 90 verschillende competenties. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan jobsporen en om jobmogelijkheden te formuleren.

Stappenplan
Dit is een cruciaal instrument bij de opvolging. Om de slaagkans van het stappenplan te verhogen, wordt ook nazorg voorzien.

Competentie-cv: voorbeeld - sjabloon
Het verzamelde materiaal komt terecht in het competentie-cv. Dat cv wordt verder aangevuld tijdens de sollicitatietraining. Op dat moment zoekt men onder meer in groep naar de juiste formulering en de meest passende illustraties van de aangehaalde competenties. Het competentie-cv is relevant voor potentiële werkgevers en de uitzendsector.

Bedrijfsbezoek
Het is belangrijk dat werknemers en hun potentiële werkgevers elkaar beter leren kennen. Op die manier kunnen misverstanden en vooroordelen ten opzichte van elkaar vermeden worden en ontstaat er een betere matching tussen vraag en aanbod. Vanuit dit oogpunt organiseert Jobs in vrouwenhanden bedrijfsbezoeken binnen sectoren die bij de doelgroep doorgaans minder bekend zijn.

Sollicitatietraining
Vermits het niet evident is om zich met het herontdekte profiel op de arbeidsmarkt te begeven, voorziet JIV een intensieve sollicitatietraining op maat.

Train-the-trainer (TTT)
Tijdens drie tweedaagse train-the-trainersessies voor het onderwijs, de VDAB en de uitzendsector werd de methodiek overgedragen naar trajectbegeleiders, intermediairs en leerkrachten. De deelnemers kregen een voorstelling van het project en maakten kennis met de archetypes. Ook liet JIV ze de methodiek zelf ondervinden en heeft dit project hen leren werken met de competentiematrix en het competentie-cv.

- Archetypen: voorstelling
- Evaluatieformulier TTT op basis van VDAB
- Presentatie JIV

Omschrijving uitvoerders:

RESOC Mechelen is een overleg- en adviesplatform inzake arbeidsmarktbeleid en economie in de regio, waarbinnen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, provinciale en lokale bestuursorganen vertegenwoordigd zijn.

Link naar een website met informatie over het product/project:

RESOC Mechelen