Gelijke Kansen in ’t Mussennest

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

De bouw worstelt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd geraken vrouwen in die sector nauwelijks aan de bak.

In het leerwerkproject ’t Mussennest toont De Sleutel dat het anders kan. Dankzij een gendersensitieve methodiek, gecombineerd met een goede samenwerking met de tewerkstellingsbegeleiders van de centra deeltijds onderwijs, probeert dit project de werkvloer in ’t Mussennest te vervrouwelijken.

Werkwijze:

Binnen het erkende brugproject wilde de Sleutel naast jongens ook actief meisjes betrekken. Hiervoor vonden ze financiële steun bij het Europees Sociaal Fonds (EFS). Daardoor kon hun Gelijke Kansenproject in november 2002 van start gaan!

Hun eerste onderzoek wees uit dat er heel wat drempels zijn die beletten dat de bouw meisjes aantrekt. Eén van de belangrijkste was het ontbreken van een vrouwelijk rolmodel. Daar werd dan ook meteen verandering in gebracht: een vrouwelijke werfleider werd aangeworven.

De knelpunten die uit het rapport voortkwamen, en hoe er werd mee omgegaan, werden verwerkt tot een bruikbare en overdraagbare methodiek. Zowel de onderzoeksresultaten als hun methodiek werden voorgesteld tijdens een studiedag in het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs.

Op basis van hun ervaringen rond gender in de bouw werd tevens de actiemap ‘Instrumenten om met gender aan de slag te gaan’ samengesteld. Op die manier wil dit project ook andere, gelijkaardige projecten aanzetten om een gelijke kansencultuur te ontwikkelen.

’t Mussennest is méér dan een project rond tewerkstelling alleen. Er is volop ingezet op drempelwegwerking en –verlaging. Bovendien heeft niet alleen hun projectteam, maar hebben ook de toeleiders in de scholen een gendervorming genoten. Daarna hebben verschillende meisjes meegedraaid in het leerwerkproject, ook in de schooljaren nadat het ESF-project afgerond was.

De uitgeschreven resultaten van het Gelijke Kansenproject, waar de Sleutel bijna 3 jaar hard aan gewerkt heeft, werden overzichtelijk gebundeld in een rapport. De actiemap met diverse tools, om meisjes en jongens zo goed mogelijk voor te breiden op de doorstroming naar de reguliere tewerkstelling, is beschikbaar binnen alle burgprojecten en in alle centra voor deeltijds onderwijs.

Omschrijving uitvoerders:

vzw De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen. Ze zetten zich in voor preventie, crisisopvang en ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Het project kan niet meer op de website van De Sleutel geraadpleegd worden.