Gender Balance

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Het project Gender Balance is ontstaan vanuit de vaststelling dat de automotive- en engineeringsectoren in Vlaanderen nog steeds mannelijke sectoren zijn.

Om die reden wil Gender Balance bedrijven in eerste instantie sensibiliseren over de noodzaak van een genderbewust humanresourcesmanagement. In tweede instantie reikt dit project praktische tools aan om meteen mee aan de slag te gaan.

Werkwijze:

Gender Balance stoelt op drie complementaire doelstellingen, die elk specifieke producten zullen genereren om bedrijfsoverschrijdend en sectoroverschrijdend in te zetten. Ze zijn alle drie onmisbaar bij de uitwerking van een gendervriendelijk beleid.

De eerste doelstelling van Gender Balance is de ontwikkeling van een sensibilisatiecampagne. Het creëren van bewustzijn en draagvlakken op alle niveaus is een eerste, onontbeerlijke stap bij de ontwikkeling van een genderbewust humanresourcesmanagement.

Toyota heeft het raamwerk, de blauwdruk en het plan van aanpak voor deze campagne zelf ontworpen. Externe communicatiebureaus verzorgden de concrete uitwerking.

Doelstelling twee is het stimuleren tot en faciliteren van genderneutrale rekrutering. Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de mate waarin gender meespeelt bij werving, evaluatie en promotie. Onbedoelde mechanismen kunnen optreden, waardoor de bestaande samenstelling van de organisatie inzake gender gecontinueerd wordt.

Toyota toetste deze hypothese via een verkennend intern bedrijfsonderzoek en ging op basis daarvan over tot de ontwikkeling van geïntegreerde technieken voor genderneutrale rekrutering. Deze technieken grijpen in op de grondhouding en aannames van personen die beslissen over selecties in mannelijke bedrijven en sectoren.

De derde doelstelling van dit project is het exploreren van de effectiviteit van een selectie van gendervriendelijke maatregelen. Maatregelen en producten voor een genderneutraal humanresourcesmanagement en het bevorderen  van gelijke kansen kunnen een verschillende impact uitoefenen. Het is dus van belang om vooraf de impact van de beoogde maatregelen te proberen inschatten.

Deze opdracht werd voor Toyota uitgevoerd door onderzoeksinstituut SEIN. Een literatuurstudie legde bloot welke gendergerelateerde maatregelen er reeds bestaan, hoe vaak ze voorkomen en wat mogelijke en bewezen voor- en nadelen van elke maatregel zijn, voor zowel werknemer als werkgever.

Product(en):

Gender Balance bestaat uit drie producten:

 1. Sensibilisatiecampagne: het voorleggen van de ‘business case’.

  De campagne heeft managers als doelgroep. Een aanzet voor een ‘Interactive SWOT analysis’ wordt gegeven, op basis van de ‘business case’. Daarna volgt een voorstel voor presentatie.
  Bijkomende informatie
 2. Richtlijnen genderneutrale werving:

  De doelgroep bestaat uit managers en recruiters. Via een stapsgewijze beschrijving van het rekruteringsproces worden richtlijnen gegeven, aangevuld met bijpassende voorbeelden. In deze fase wordt ook de ‘business case’ herhaald.
 1. Assessmenttoolbox gendervriendelijke maatregelen:

  Het is een website waarop je geanticipeerde voor- en nadelen van de beoogde maatregelen kan toetsen aan de empirische validiteit. Modaliteiten van de verschillende maatregelen, hun voorkomen in bedrijven, randvoorwaarden voor effectiviteit en stappenplannen ter implementatie worden beschreven. De site wordt regelmatig aangevuld op basis van nieuwe inzichten.  Om de toolbox te kunnen toepassen op de specifieke bedrijfssituatie is een methodologietabel uitgewerkt. De tabel is een hulpmiddel bij het structureren en sturen van het beslissings- en besluitvormingsproces dat de bedrijven zullen doorlopen.

Omschrijving uitvoerders:

Toyota Motor Europe

Onderzoeksinstituut SEIN van de Universiteit Hasselt

Link naar een website met informatie over het product/project:

www.genderbalance.uhasselt.be