Zorgondersteuning als brug naar de arbeidsmarkt

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Dit project wil onderzoeken of er meer werkzoekenden met een zorgtaak aan het werk zouden gaan, als er voorzien wordt in een zorgservice.

Lokale, Meetjeslandse Werkwinkels nemen tijdelijk en in een voorlopig kader de zorgtaak van werkzoekenden over, in afwachting van een duurzame oplossing. Op die manier zal duidelijk worden welke werkzoekenden ook daadwerkelijk willen werken.

Tijdens dit project wordt empirisch onderzocht wat voor drempel een zorgtaak is bij werkzoekenden. Bovendien kunnen valabele en realistische oplossingsstrategieën worden uitgewerkt, met het oog op een reguliere inbedding.

Werkwijze:

Het project ‘Zorgondersteuning als brug naar de arbeidsmarkt’ wordt  gedragen door de partners van de lokale Werkwinkel Noord Meetjesland. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en de uitzendsector, zullen gevraagd worden om mee in dit project te stappen.

Dit project wil...

 • bestuderen hoe groot de groep van werkzoekenden met zorgtaken is die, als hen een adequate oplossing voor hun zorgfunctie aangeboden wordt, de arbeidsmarkt zouden betreden.
 • experimenteren met het aanbieden van een tijdelijke zorgservice.
 • experimenteren op het vlak van toeleiding naar werk.

  Er wordt uitgezocht welke toeleiders baat hebben bij het aanbieden van deze service, welke meerwaarde dit genereert op het vlak van de instroom naar werk en arbeidsmarktgerichte opleidingen, wat de kostprijs is die daar tegenover staat,...
 • experimenteren op het vlak van partners die deze service kunnen aanbieden.

  Er wordt uitgezocht welke organisaties een zorgfunctie hebben, welke afspraken er met hen kunnen worden gemaakt op het vlak van de zorgen die zij aanbieden, welke kinderopvanginitiatieven bereid zijn tot het laten afhuren van extra plaatsen en tegen welke voorwaarden,...
 • een draaiboek, stappenplan en convenant opmaken.

  Daardoor wordt het mogelijk om het projectmatig tot stand gekomen zorgaanbod, als randvoorwaarde voor de toegang tot de arbeidsmarkt, regulier in te bedden. De convenant bevat realistische afspraken en verdeelsleutels tussen de verschillende actoren met betrekking tot de zorgservice die vanuit de Werkwinkel wordt aangeboden. De partners van de lokale Werkwinkel zijn een minimale inschatting van de partners voor wie dit concept bruikbaar zal zijn.
 • zijn bevindingen op ruime schaal buiten het zorggebied van de LWW Noord-Meetjesland dissemineren.

Omschrijving uitvoerders:

Vzw Werkwijzer (tijdens het genderproject vzw Doppersatelier) werkt reeds meer dan 25 jaar aan het wegwerken van belemmeringen, die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Om een groot draagvlak te realiseren, werden in de projectstuurgroep ook de het ERSV, het CAW, het PWA (als uitvoerder), Kind en Gezin en de lokale Werkwinkel opgenomen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Vzw Werkwijzer – Zorgondersteuning als brug naar de arbeidsmarkt